Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1  Deze  Algemene  Voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  alle  aanbiedingen,  offertes  en overeenkomsten  tot  levering  van  diensten  en/of  producten  door  De  Maatschappelijke Projectmanager.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden en gelden dan slechts ten  aanzien  van  de  specifieke  overeenkomst  waarop  de  afwijkingen  betrekking  hebben.  De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door De Maatschappelijke Projectmanager zijn aanvaard.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden  bepaalde  volledig  van  toepassing.  De  Maatschappelijke  Projectmanager en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5 Indien De Maatschappelijke Projectmanager niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,  betekent  dit  niet  dat  de  bepalingen  daarvan  niet  van  toepassing  zijn,  of  dat  De Maatschappelijke Projectmanager in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen/offertes

2.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte.

2.2  Alle  aanbiedingen  zijn  gebaseerd  op  de  door  De  Maatschappelijke  Projectmanager bij  de voorbereidende gesprekken verstrekte gegevens, welke door De Maatschappelijke Projectmanager als juist worden aangemerkt.

2.3 De Maatschappelijke Projectmanager kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is De Maatschappelijke Projectmanager daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Maatschappelijke Projectmanager anders aangeeft.

2.5  Een  samengestelde  prijsopgave  verplicht  De  Maatschappelijke  Projectmanager niet  tot  het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.6 Indien Opdrachtgever, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een datum/data neemt, blijft deze optie gedurende maximaal één maand van kracht, waarna deze komt te vervallen. Wenst Opdrachtgever de optie om te zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij dat binnen één maand nadat hij de optie heeft genomen per e-mail aan De Maatschappelijke Projectmanager te laten weten.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle door De Maatschappelijke Projectmanager vermelde prijzen zijn  exclusief  BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in  het  kader van  de overeenkomst  te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.2 De Maatschappelijke Projectmanager is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. `

Artikel 4. Inschakeling van derden

4.1 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.2 Indien De Maatschappelijke Projectmanager derden wenst te betrekken bij de uitvoering van de opdracht, zal zij daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van Opdrachtgever.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

5.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een  termijn  dient  Opdrachtgever  De  Maatschappelijke  Projectmanager derhalve  schriftelijk  in gebreke  te  stellen.  De  Maatschappelijke  Projectmanager dient  daarbij  een  redelijke  termijn  te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.2 De Maatschappelijke Projectmanager zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.3 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4 Indien door De Maatschappelijke Projectmanager of door De Maatschappelijke Projectmanager ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van  Opdrachtgever  of  een  door  Opdrachtgever  aangewezen  locatie,  draagt  Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten. In dit kader door Opdrachtgever te maken kosten, intern en/of door inschakeling van derden, komen voor zijn rekening.

5.5  Opdrachtgever  draagt  er  zorg  voor  dat  alle  gegevens,  waarvan  De  Maatschappelijke Projectmanager aangeeft  dat  deze  noodzakelijk  zijn  of  waarvan  Opdrachtgever  redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De  Maatschappelijke  Projectmanager worden  verstrekt.  Indien  de  voor  de  uitvoering  van  de overeenkomst  benodigde  gegevens  niet  tijdig  aan  De  Maatschappelijke  Projectmanager zijn verstrekt, heeft De Maatschappelijke Projectmanager het recht de uitvoering van de overeenkomst op  te  schorten  en/of  de  uit  de  vertraging  voortvloeiende  extra  kosten  volgens  de  alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan De Maatschappelijke Projectmanager ter beschikking heeft gesteld. De Maatschappelijke Projectmanager is niet aansprakelijk voor schade, van  welke  aard  ook,  doordat  De  Maatschappelijke  Projectmanager is  uitgegaan  van  door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De Maatschappelijke Projectmanager zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.7  Indien  de  overeenkomst  wordt  gewijzigd,  daaronder  begrepen  een  aanvulling,  dan  is  De Maatschappelijke Projectmanager gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtgever en deze akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van De Maatschappelijke Projectmanager op en is voor Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De Maatschappelijke Projectmanager een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.9 Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens De Maatschappelijke Projectmanager gehouden is, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van De Maatschappelijke Projectmanager daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

6.1 De Maatschappelijke Projectmanager is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten  of  de  overeenkomst  te  ontbinden,  indien  Opdrachtgever  de  verplichtingen  uit  de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst De Maatschappelijke Projectmanager ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de  zijde  van  Opdrachtgever  niet  langer  van  De  Maatschappelijke  Projectmanager kan  worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6.2 Voorts is De Maatschappelijke Projectmanager bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich  omstandigheden  voordoen  welke  van  dien  aard  zijn  dat  nakoming  van  de  overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Maatschappelijke Projectmanager kan worden gevergd.

6.3  Indien  de  overeenkomst  wordt  ontbonden  zijn  de  vorderingen  van  De  Maatschappelijke Projectmanager op  Opdrachtgever  onmiddellijk  opeisbaar.  Indien  De  Maatschappelijke Projectmanager de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.4 Indien De Maatschappelijke Projectmanager tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.5  Indien  de  ontbinding  aan  de  Opdrachtgever  toerekenbaar  is,  is  De  Maatschappelijke Projectmanager gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze  niet- nakoming  ontbinding  rechtvaardigt,  dan  is  De  Maatschappelijke  Projectmanager gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Maatschappelijke Projectmanager, zal De Maatschappelijke Projectmanager in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar  is.  Indien  de  overdracht  van  de  werkzaamheden  voor  De  Maatschappelijke Projectmanager extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.  Opdrachtgever  is  gehouden  deze  kosten  binnen  de  daarvoor  genoemde  termijn  te voldoen, tenzij De Maatschappelijke Projectmanager anders aangeeft.

6.8  In  geval  van  liquidatie,  van  (aanvrage  van)  surseance  van  betaling  of  faillissement,  van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het De Maatschappelijke Projectmanager vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van De Maatschappelijke Projectmanager op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

6.9 Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden  die  werden  verricht  en  de  daarvoor  bestelde  of  gereedgemaakte  zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 10 van deze voorwaarden anders is bepaald.

6.10 Indien De Maatschappelijke Projectmanager niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

6.11 De Maatschappelijke Projectmanager heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

6.12 Is De Maatschappelijke Projectmanager toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal De Maatschappelijke Projectmanager zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. De Maatschappelijke Projectmanager zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 7. Overmacht

7.1 De Maatschappelijke Projectmanager is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop De Maatschappelijke Projectmanager geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Maatschappelijke Projectmanager niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Maatschappelijke Projectmanager of van derden, ziekte van de medewerker van De  Maatschappelijke  Projectmanager,  die  belast  is  met  de  uitvoering  van  de  opdracht,  en onvoldoende  aanmeldingen  voor  dienstverlening  op  basis  van  “open  inschrijving”  daaronder begrepen. De Maatschappelijke Projectmanager heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Maatschappelijke Projectmanager haar verbintenis had moeten nakomen.

7.3 De Maatschappelijke Projectmanager kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen  uit  de  overeenkomst  opschorten.  Indien  deze  periode  langer  duurt  dan  twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4 Voor zover De Maatschappelijke Projectmanager ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen  uit  de  overeenkomst  inmiddels  gedeeltelijk  is  nagekomen  of  deze  zal  kunnen nakomen,  en  aan  het  nagekomen  respectievelijk  na  te  komen  gedeelte  zelfstandige  waarde toekomt,  is  De  Maatschappelijke  Projectmanager gerechtigd  om  het  reeds  nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7.5 In geval van overmacht zal De Maatschappelijke Projectmanager zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1   Indien   De   Maatschappelijke   Projectmanager   aansprakelijk   mocht   zijn,   dan   is   haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2 De Maatschappelijke Projectmanager is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan  doordat  De  Maatschappelijke  Projectmanager is  uitgegaan  van  door  of  namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.3 Indien De Maatschappelijke Projectmanager aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is  de  aansprakelijkheid  van  De  Maatschappelijke  Projectmanager beperkt  tot  maximaal  de factuurwaarde  van  de  opdracht,  althans  tot  dat  gedeelte  van  de  opdracht  waarop  de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8.4 De aansprakelijkheid van De Maatschappelijke Projectmanager is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor De Maatschappelijke Projectmanager geldende eigen risico, in voorkomend geval.

8.5 De Maatschappelijke Projectmanager is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

8.6 De Maatschappelijke Projectmanager sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming  in  de  nakoming  van  een  verbintenis  door  een  ondergeschikte  of  zelfstandige hulppersoon,  die  door  De  Maatschappelijke  Projectmanager bij  de  uitvoering  van  de  door Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

8.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te  wijten  is  aan  opzet  of  grove  schuld  van  De  Maatschappelijke  Projectmanager of  haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9. Vrijwaring

9.1 De Maatschappelijke Projectmanager zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke De Maatschappelijke Projectmanager jegens Opdrachtgever is.9.2  Opdrachtgever  vrijwaart  De  Maatschappelijke  Projectmanager tegen  iedere  verdere aansprakelijkheid  en  zal  in  haar  overeenkomsten  met  derden  waar  mogelijk  een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van De Maatschappelijke Projectmanager bedingen.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart De Maatschappelijke Projectmanager volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke, dan  wel  veroorzaakt  door  toepassing  van  werkwijzen,  welke  aan  De  Maatschappelijke Projectmanager door of vanwege Opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven.

9.4 Indien De Maatschappelijke Projectmanager door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden De Maatschappelijke Projectmanager zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever  in  gebreke  blijven  in  het  nemen  van  adequate  maatregelen, dan  is  De Maatschappelijke Projectmanager, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Maatschappelijke Projectmanager en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 10. Annulering

10.1 De volgende annuleringsbepalingen zijn van kracht, tenzij de website voor enige dienst of product  anders  vermeldt  of  tenzij  in  een  overeenkomst  tussen  Opdrachtgever  en  De Maatschappelijke Projectmanager anders is overeengekomen.

Annulering Incompany Opdracht

10.2.1 Opdrachtgever is bij annulering van een incompany trainingsopdracht de volgende kosten verschuldigd: Bij annulering van een training

  • binnen 1 week voor aanvang 1e trainingsdag, 100% van het offertebedrag.
  • binnen 2 weken voor aanvang trainingsdag, 75% van het offertebedrag.
  • binnen 3 weken voor aanvang trainingsdag, 25% van het offertebedrag.
  • eerder dan 4 weken voor aanvang trainingsdag, geen kosten.

10.2.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per email te geschieden. Annulering is een feit als De Maatschappelijke Projectmanager ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsemailAnnulering Open inschrijving

10.3.1  Onder  ‘open  inschrijving’  wordt  elke  vorm  van  begeleiding  of  ondersteuning  door  De Maatschappelijke Projectmanager bedoeld waarbij individuele Opdrachtgevers/Deelnemers zich kunnen inschrijven voor o.a. training, informatiebijeenkomsten, webinars of teleseminars.

10.3.2 De Maatschappelijke Projectmanager behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden of onvoldoende belangstelling voor een ‘open inschrijving’ deze te annuleren, doch zal voorstellen doen ten aanzien van eventuele alternatieve data of mogelijkheden. Bij annulering door De Maatschappelijke Projectmanager, indien geen gebruik gemaakt wordt van alternatieve mogelijkheden, heeft Opdrachtgever recht op restitutie van het betaalde bedrag.

10.3.3 De Maatschappelijke Projectmanager heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door hem/haar betaalde bedrag.

10.3.4 Annulering door Opdrachtgever in geval van een open inschrijving kan tot 2 weken voor aanvang van de dienst kosteloos geschieden, tenzij op de website anders staat vermeld. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste trainings- of begeleidingsdag is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd.

10.3.5 In alle gevallen mag, na overleg vooraf met De Maatschappelijke Projectmanager, een vervanger met dezelfde opleidingsvraag worden gestuurd.

10.3.6 Annulering dient uitsluitend per – door De Maatschappelijke Projectmanager bevestigde email – te geschieden. Als moment van annuleren geldt de datum en tijdstip van ontvangen van deze email door De Maatschappelijke Projectmanager.

10.3.7 Wanneer Opdrachtgever of diens vervanger op de eerste dag van de training niet verschijnt wordt dit aangemerkt als annulering. Het is dan niet meer mogelijk de rest van het programma te volgen en tevens niet meer mogelijk om een vervanger te sturen.

Annulering een op een begeleiding op afspraak,

zoals adviesgesprekken of individuele sessies

10.4.1 In geval van een bestaande afspraak voor begeleidings- of adviesgesprekken of andere één op één begeleiding, heeft Opdrachtgever het recht tot uiterlijk 36 uur voor aanvang kosteloos een nieuwe afspraak te maken of te annuleren. Indien de afspraak binnen 36 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd, is Opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs voor de geannuleerde of verplaatste sessie verschuldigd.

Annulering langlopende opdrachten

10.5.1 Indien de overeenkomst een langlopend traject van meerdere vooraf overgekomen sessies betreft, geldt voor wat betreft annulering door Opdrachtgever vóór aanvang van het traject de hiervoor  in  art.  10.3.4  en  10.3.6  opgenomen  annuleringsregeling  voor  “Open Inschrijvingen”. Tussentijdse annulering is in beginsel niet mogelijk. De overeengekomen prijs blijft verschuldigd, tenzij er naar het oordeel van De Maatschappelijke Projectmanager aanleiding is om anderszins over een te komen.Annulering online programma

10.6.1 Bij schriftelijke annulering van het online programma binnen 15 dagen na aanmelding krijgt Opdrachtgever de volledige investering retour. Bij annulering na 15 dagen na aanmelding is de Opdrachtgever de overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 11. Betaling

11.1 Opdrachtgever dient de facturen van De Maatschappelijke Projectmanager binnen 15 dagen na  factuurdatum  te  voldoen  tenzij  anders  is  overeengekomen.  De  Maatschappelijke Projectmanager is gerechtigd om periodiek te factureren.

11.2  Indien  Opdrachtgever  in  gebreke  blijft  in  de  tijdige  betaling  van  een  factuur,  dan  is Opdrachtgever hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

11.3  Opdrachtgever  is  nimmer  gerechtigd  tot  verrekening  van  het  door  hem  aan  De Maatschappelijke Projectmanager verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

11.4 Is Opdrachtgever in verzuim, dan behoudt De Maatschappelijke Projectmanager zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.

11.5 Indien Opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is De Maatschappelijke Projectmanager gerechtigd zonder gerechtelijke  tussenkomst  over  te  gaan  tot  gehele  of  gedeeltelijke  ontbinding  van  die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van De Maatschappelijke Projectmanager om schadevergoeding te vorderen.

11.6 Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7- 2012), incassokosten aan De Maatschappelijke  Projectmanager verschuldigd.  Niet  consumenten  zijn  in  afwijking  van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,-.

11.7  De  eventuele  gemaakte  gerechtelijke  en  executiekosten  zullen  eveneens  op  de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1  Het  is  Opdrachtgever  zonder  schriftelijke  toestemming  van  De  Maatschappelijke Projectmanager verboden  om  de  door  De  Maatschappelijke  Projectmanager verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, stappenplannen, programmatuur, offertes e.d. (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is Opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij De Maatschappelijke Projectmanager.

Artikel 13. Geheimhouding en Privacy

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2 De persoonlijke gegevens die De Maatschappelijke Projectmanager via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel.  De  Maatschappelijke  Projectmanager houdt  zich  daarbij  aan  de  van  toepassing  zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/of een overeenkomst met De Maatschappelijke Projectmanager zullen worden beslecht door de bevoegde  rechter  in  het  arrondissement  van  de  vestigingsplaats  van  De  Maatschappelijke Projectmanager, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft De Maatschappelijke Projectmanager het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespanneneengeschilinonderlingoverlegtebeslechten

Designed & developed by Dream Brand

Stuur me gerust een berichtje!